นาฬิกาบอกเวลาด้วยสี

Color Wheel Watch

นาฬิกาที่แทนตัวเลข 1-12 ด้วยสี ครับ สวยดี

ราคา $29.95 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 900 กว่าบาท

via bookofjoe