Nature by Numbers

คลิปวีดีโอ โดย Cristóbal Vila แสดงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ที่พบได้ในธรรมชาติครับ

ทั้ง ลำดับเลข ฟีโบนักชี , สัดส่วนทองคำ ,  Delaunay triangulation

สวยดีนะผมว่า