การปรับแสงด้วย Brightness/Contrast

1

Brightness/Contrast เป็นคำสั่งที่ใช้ในการปรับแสงเงาและคววมแตกต่างระหว่างส่วนที่มืดและส่วนสว่างของรูปภาพ จะแสดงผลโดยรวม
ของทุกๆเซล
1.เลือกไปที่คำสั่ง Image>Adjustments>Brightness/Contrast
แล้วจะมีกรอบให้เราเพื่อทำการปรับค่าขึ้นมา
-Brightness ปรับความมืดและความสว่างของภาพ โดยการใส่ค่าตัวเลขลงไป
-Contrast ปรับความแตกต่างระหว่างส่วนที่มืดและส่วนสว่าง สามารถเลื่อนปรับได้
2.กด OK เมื่อทำการปรับภาพเสร็จ

2

ก่อนปรับ

3

หลังปรับ