Microsoft จบความสามารถของ App กล้อง Lumia ทั้งหลายบน win 8.1

Lumia

ข่าว : ทาง Microsoft ได้ประกาศหยุดความสามารถของกล้อง Lumia ทั้งหลายบน win 8.1 โดยที่จะมุ่งไปพัฒนาความสามารถใน Windows 10 แทน ซึ่งจะมีความสามารถมากขึ้นอย่างแน่นอนในเรื่องความคมชัดของการถ่ายรูปภาพ Continue reading